+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

 

بر اساس CHP ،در صورت از کار افتادن خودروی شما در بزرگراه: خودرو را با احتیاط به شانه سمت راست هدایت کنید. اگر مجبور هستید از خودرو خارج شوید، از سمت راست خودروی خود و دور از ترافیک خارج شوید. هنگامی که درخواست کمک کردید، از سمت راست )دور از ترافیک( سوار خودرو شوید و کمربند ایمنی را ببندید. در حالیکه کمربند ایمنی را بستهاید، داخل خودرو بمانید تا کمک از راه برسد. در شرایط خاص )زمانی که شانه جاده کافی نیست یا اگر گاردریل یا منطقه ایمنی جهت دورماندن از الینهای بزرگراه وجود دارد(، از خودروی خود خارج شده و از آن فاصله بگیرید. با توجه به شرایط آب و هوایی، از چراغ چشمکزن اضطراری که در اختیار دارید استفاده کنید. استفاده از این چراغ مفید است، اما ممکن است گاهی توجه رانندگان مست را نیز جذب کند. گشت امداد بزرگراهی )FSP, Patrol Service Freeway )گشت بزرگراه کالیفرنیا، خدمات اورژانس کنار جادهای رایگان را در زمان رفت و آمد فراهم میکند. اگر FSP نتواند خودروی شما را روشن کند، خودرو به صورت رایگان بهمکان تأیید شده توسط CHP حمل میشود. FSP کمک بیشتری نیز به شما ارائه میدهد. CHP با یک باشگاه اتومبیلرانی یا سرویس یدککش تماس خواهد گرفت. اگر به دلیل از کار افتادن وسیله نقلیه خود در بزرگراه گیر افتادید،FSP این خدمات را بهشما ارائه میدهد:- ارائه یک گالن بنزین در صورت تمام شدن بنزین شما. »روشن کردن با اتصال باطری خودرو به باطری کمکی« خودرو در صورتی که باطری خراب باشد. – پر کردن رادیاتور و نوار پیچی شیلنگها.- تعویض تایر پنچر.- گزارش دادن تصادف به CHP.FSP این موارد را برای شما انجام نمیدهد:- یدک کردن خودروی شما به یک تعمیرگاه خصوصی یا منزل مسکونی.- توصیه شرکتهای خدمات یدککشی، تعمیرگاه یا صافکاری.- یدک کردن موتورسیکلتها.- کمک کردن به خودروهایی که تصادف کردهاند، مگر با دستور CHP.برای آگاه شدن از اینکه FSP در منطقه شما فعالیت دارد و نحوه تماس با FSP با شماره ۱-۱-۵ تماس بگیرید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است