+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

Pump Brakes FINAL

یخ و برف کوبیده شده در جاده ممکن است باعث لیز خوردن خودروی شما شوند خصوصا اگر سرعت شما بیش از حد زیاد باشد یا در سرازیری حرکت کنید. اگر خودرو شما شروع به لیز خوردن کرد به روش زیر عمل کنید:
– روی پدال گاز فشار نیاورید.
– ترمز نکنید.
– فرمان را در جهت لیز خوردن بپیچانید.
اگر نتوانستید کنترل خود روی سطح لغزنده را حفظ کنید، سعی کنید چیزی را برای توقف از لیز خوردن پیدا کنید. سعی کنید چرخ را روی سطح خشک یا روی شانه جاده قرار دهید. ممکن است مجبور شوید اهسته وارد برف یا بوتهها شوید تا بتوانید خودرو را متوقف کنید.

برای جلوگیری از لیز خوردن در جادههای لغزنده به این روش عمل کنید:
– هنگام نزدیک شدن به پیچها و تقاطعها سرعت خود را کاهش دهید.
– وقتی به تقاطع یا پیچ میرسید سرعت خود را کاهش دهید.
– از گردش با سرعت باال خودداری کنید.
– از توقفهای سریع خودداری کنید. برای کاهش سرعت یا متوقف شدن بر ترمزها »فشار بیاورید« )ترمزهای ضد قفل را فعال نکنید(.
– قبل از پایین رفتن از شیب تند دنده را در دنده سنگین قرار دهید.
– از مناطق لغزنده مانند تکههای یخزده برگهای خیس، روغن یا چالههای عمیق اجتناب کنید.
اگر ترمزها خیس شدند، انها را با فشار دادن آرام روی پدال گاز و پدال ترمز به صورت همزمان خشک کنید تا خودرو در حالیکه ترمزها فشار وارد میکنند حرکت کنند. این فشار اندک را تا زمانی که ترمزها خشک شوند انجام دهید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است