+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

engine on off switch

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال حرکت است را در حالت ”قفل« قرار ندهید، زیرا در این حالت فرمان قفل شده و کنترل خودرو را از دست خواهید داد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است