احتمال رویداد تصادفهای جادهای در هنگامیکه یک راننده سرعتی بیشتر و یا کمتر از وسایل نقلیه اطراف خود دارد بیشتر است. افزایش سرعت احتمال تصادف را افزایش میدهد. در حالیکه این افزایش سرعت تاثیر چندانی بر زمان ذخیره شده ندارد. اهسته تر رانندگی کردن از خودروهای دیگر یا توقف ناگهانی هم ممکن است به اندازه سرعت رفتن خطرناک باشد، اگر خطرناکتر نباشد، چون باعث تصادف از پشت شده یا باعث میشود رانندگان برای اجتناب از برخورد با خودرو شما از مسیر خارج شوند. اگر در خط سریع باشید و متوجه شدید که خودروهای سمت راست شما از خودرو شما عبور میکنند یا خطی از خودرو پشت سر شما تشکیل شده است، بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که هنگامی که ایمن است، به خط سمت راست حرکت کنید و اجازه دهید خودروهای دیگر از شما عبور کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن