+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

به منظور رانندگی بیخطر باید توانایی بینایی خوبی داشته باشید )به بخش توانایی بینایی در صفحه ۲۰ مراجعه کنید(. اگر نمیتوانید به وضوح ببینید، نمیتوانید فاصله را تخمین زده یا مشکل را تشخیص دهید و در نتیجه قادر نخواهید بود بهترین تصمیم را بگیرید. شما همچنین به دید محیطی یا »نگاه از گوشه چشم« نیاز دارید تا بتوانید در حالی که چشمتان به جاده است، وسایل نقلیهای که از کنار به سمتتان میآیند را تشخص دهید. هر سال یا هر دو سال یک بار برای کنترل چشمان خود به پزشک مراجعه کنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است