قانون کالیفرنیا به دادگاهها اجازه میدهد گواهینامه افرادی که محکوم به خرابکاری از جمله نقاشیهای دیواری شده اند را تا 2 سال به حالت تعلیق در آورد. در صورتی که گواهینامه نداشته باشید، دادگاه میتواند صدور گواهینامه را تا 3 سال از تاریخی که از نظر قانونی واجد شرایط رانندگی هستید به تأخیر بیاندازد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن