+1 916 237 7151 info@farsidmv.com

هنگامی که مقدار اب روی جاده زیاد باشد سرعت خود را کاهش دهید. هنگام بارش باران در سرعت ۵۰ مایل در ساعت یا بیشتر، تایرهای شما تمامی تماس خود با جاده را از دست میدهند و خودرو شما روی اب حرکت خواهد کرد یا به اصطالح “هایدرو پلینیگ” میشود. تغییر اندک در جهت، استفاده از ترمزها، یا قدری باد میتواند باعث شود خودرو شما بلغزد. اگر خودروی شما “هیدروپلین” شد، سرعت خود را تدریجا کاهش دهید– از ترمز استفاده نکنید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است