+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
سوالات رانندگی کالیفرنیا

1. صحیح / غلط

۴۰ سوال

سوالات رانندگی کالیفرنیا

2. علائم و حالات

۵۰ سوال

سوالات رانندگی کالیفرنیا

3. علائم ترافیک

۱۵۰ سوال

کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

عالئم و پیامها در مورد وجود کارگران، تجهیزاتی که به آرامی حرکت میکنند و بسته بودن مسیر جلو...
Read more...
جریمه مضاعف

جریمه مضاعف

با توجه به افزایش تلفات و جراحات مرتبط با تصادفات، جادههای خاصی تحت عنوان "تشدید ایمنی-جریمه...
Read more...
راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید در زمان نزدیک شدن به خودروهای امدادی مستقر یا کامیونهای...
Read more...
وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وجود تابلوی لوزی شکل روی کامیون به این معناست که بار کامیون بالقوه خطرناکاست (گاز، مواد...
Read more...
بررسی راه بندانها

بررسی راه بندانها

تغییرات کوچک در عادتهای رانندگی شما میتواند به باز شدن مزمن انسداد ترافیک کمک کند. از...
Read more...
رانندگان پرخاشگر

رانندگان پرخاشگر

 رانندگی پرخاشگرانه باعث مشکالت جدی در جاده میشود. تمام رانندگان باید در مورد رانندگی...
Read more...
خودرو خود را قابل رویت کنید

خودرو خود را قابل رویت کنید

نقاط کور راننده در تصویر صفحه ۷۰ نمایش داده شده اند. اگر فقط در اینه های خود نگاه کنید...
Read more...
وضعیت جاده چگونه است

وضعیت جاده چگونه است

 هر چه سرعت شما بیشتر باشد کنترل کمتری روی خودروی خود خواهید داشت. بجای رانندگی در سرعت قانونی...
Read more...
پیچها

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز شدیدی بر وسیله نقلیه وارد میشود و نیروی وارده به ویژه در جادههای...
Read more...
کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر
جریمه مضاعف
راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید
وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک
بررسی راه بندانها
رانندگان پرخاشگر
خودرو خود را قابل رویت کنید
وضعیت جاده چگونه است
پیچها
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
Share This