+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
خودرو خود را قابل رویت کنید

خودرو خود را قابل رویت کنید

نقاط کور راننده در تصویر صفحه ۷۰ نمایش داده شده اند. اگر فقط در اینه های خود نگاه کنید نمیتوانید خودروهایی که در این نقاط کور وجود دارند را ببینید. سر خود را بگردانید تا اگر خودرویی در این نقاط کور قرار داشته باشد را ببینید. در نقطه کور راننده دیگر قرار نگیرید. هر چه سریعتر سرعت خود را کاهش داده یا از خودرو عبور کنید

وضعیت جاده چگونه است

وضعیت جاده چگونه است

 

هر چه سرعت شما بیشتر باشد کنترل کمتری روی خودروی خود خواهید داشت. بجای رانندگی در سرعت قانونی تعیین شده، سرعت رانندگی خود را با شرایط جاده یا انچه برای انجام رانندگی ایمن خودروی شما الزم است انجام دهید

پیچها

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز شدیدی بر وسیله نقلیه وارد میشود و نیروی وارده به ویژه در جادههای لغزنده خطرات جانی بالقوهای دارد. باران، گل و الی، برف، یخ و سنگ ریزه از عوامل لغزندگی جاده میباشد. اگر عالیم محدودیت سرعت قبل از پیچ نصب نشده باشد، شما باید تندی پیچ را تخمین زده و سرعت وسیله نقلیه را بر اساس ان تنظیم کنید. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید چرا که دید کافی نسبت به جاده و وسایل نقلیه رو به رو ندارید )وسایل نقلیه متوقف، صحنه یک تصادم و غیره(. توجه داشته باشید که ترمز کردن در هنگام عبور از پیچ ممکن است باعث لیز خوردن وسیله نقلیه شود.

سرعتهای ترافیک

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای در هنگامیکه یک راننده سرعتی بیشتر و یا کمتر از وسایل نقلیه اطراف خود دارد بیشتر است. افزایش سرعت احتمال تصادف را افزایش میدهد. در حالیکه این افزایش سرعت تاثیر چندانی بر زمان ذخیره شده ندارد. اهسته تر رانندگی کردن از خودروهای دیگر یا توقف ناگهانی هم ممکن است به اندازه سرعت رفتن خطرناک باشد، اگر خطرناکتر نباشد، چون باعث تصادف از پشت شده یا باعث میشود رانندگان برای اجتناب از برخورد با خودرو شما از مسیر خارج شوند. اگر در خط سریع باشید و متوجه شدید که خودروهای سمت راست شما از خودرو شما عبور میکنند یا خطی از خودرو پشت سر شما تشکیل شده است، بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که هنگامی که ایمن است، به خط سمت راست حرکت کنید و اجازه دهید خودروهای دیگر از شما عبور کنند.

آب روی جاده

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده زیاد باشد سرعت خود را کاهش دهید. هنگام بارش باران در سرعت ۵۰ مایل در ساعت یا بیشتر، تایرهای شما تمامی تماس خود با جاده را از دست میدهند و خودرو شما روی اب حرکت خواهد کرد یا به اصطالح “هایدرو پلینیگ” میشود. تغییر اندک در جهت، استفاده از ترمزها، یا قدری باد میتواند باعث شود خودرو شما بلغزد. اگر خودروی شما “هیدروپلین” شد، سرعت خود را تدریجا کاهش دهید– از ترمز استفاده نکنید.

جاده های لغزنده

جاده های لغزنده

 

با دیدن اولین نشانه باران سرعت خود را کاهش دهید خصوصا پس از اینکه برای مدت بسیاری بارندگی نشده باشد. این زمانی است که جادهها بسیار لغزنده هستند چون روغن و گرد و غبار شسته نشده اند. یک جاده لغزنده اصطکاک الزم را در تایرهای شما ایجاد نمیکند. سرعت خود را از سرعتی که روی جاده خشک دارید کمتر کنید. سرعت خود را به شرح زیر تنظیم کنید:- جادههای خیس–باید به میزان ۵ تا ۱۰ مایل در ساعت از سرعت خود بکاهید. – برف فشرده–سرعت خود را تا نصف کاهش دهید.- یخ–سرعت خود را تا حد خزیدن کاهش دهیدسطوح برخی از جادهها هنگام خیس بودن و معموال با داشتن علائم هشدار لغزنده تر از جاده های دیگر می باشد. در اینجا اطالعاتی برای کمک به شناسایی جادههای لغزنده ارائه شده است:- در روزهای سر و خیس، سایه درختان یا ساختمانها ممکن است لکههای یخ را پنهان کند. این مناطق اولین مناطقی هستند که منجمد شده و آخر از همه خشک میشوند.- پلها و روگذرها اغلب قبل از مناطق دیگر جاده یخ میزنند. این مناطق ممکن است لکه های یخ را مخفی کنند.- اگر در یک روز گرم باران ببارد، پیاده رو ممکن است برای چند دقیقه لغزنده باشد. گرما باعث میشود روغن موجود در اسفالت روی سطح جاده بیاید. روغن باعث لغزندگی جاده میشود تا زمانی که باران این روغن را از سطح جاده بشوید.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است