عضویت ماهوار

همیش رایگان
$۰.۰۰

0

برنامه رایگان

۴۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

برنامه یک ماهه
$۹.۹۹

0

برنامه یک ماهه

۲۰۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

برنامه سه ماهه
$۲۳.۹۹

20

برنامه سه ماهه

۲۰۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

برنامه شش ماهه
$۳۵.۹۹

40

برنامه شش ماهه

۲۰۰ سوال آزمون آسان

۲۰۰ سوال آزمون متوسط

امتحان پیش جواز (پرمت)

مقالات رانندگی

ویدیوهای آموزشی

حمایه خطای فنی

مقالات

رانندگان تمام گروه های سنی

 رانندگی پس از مصرف بیش از حد هر نوع الکل )شامل داروهایی نظیر شربت سرفه( یا مصرف هر گونه دارو...
بیشتر بخوانید
رانندگان تمام گروه های سنی

ایمنی تایر

 یکی از مهمترین مؤلفه های رانندگی بدون خطر وضعیت تایرها میباشد. در اینجا بعضی از نکات مفید در مورد طریقه...
بیشتر بخوانید
ایمنی تایر

قفل فرمان

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال حرکت است را در حالت ”قفل« قرار ندهید، زیرا در این حالت فرمان قفل...
بیشتر بخوانید
قفل فرمان

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده زیاد باشد سرعت خود را کاهش دهید. هنگام بارش باران در سرعت ۵۰ مایل...
بیشتر بخوانید
آب روی جاده

لیز خوردن در جاده های لغزنده

یخ و برف کوبیده شده در جاده ممکن است باعث لیز خوردن خودروی شما شوند خصوصا اگر سرعت شما بیش...
بیشتر بخوانید
لیز خوردن در جاده های لغزنده

همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا

 همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا، شما اگر رانندهای هستید که برای دههها پشت فرمان نشستهاید یا نوجوانی که مجوز مشروط خود...
بیشتر بخوانید
همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا

گزارش تصادف

 در صورت تصادف، مراتب را طی ۱۰ روز به اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV (اطالعدهید اگر:- وارد آمدن بیش از...
بیشتر بخوانید
گزارش تصادف

جاده های لغزنده

 با دیدن اولین نشانه باران سرعت خود را کاهش دهید خصوصا پس از اینکه برای مدت بسیاری بارندگی نشده باشد....
بیشتر بخوانید
جاده های لغزنده

هنگام توقیف پلیس

حضور مامور را با روشن کردن راهنمای سمت راست خود تصدیق کنید. فعال کردن راهنمای تان باعث میشود مامور بداند...
بیشتر بخوانید
هنگام توقیف  پلیس

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید در زمان نزدیک شدن به خودروهای امدادی مستقر یا کامیونهای یدک...
بیشتر بخوانید
راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراورده های ماریوانا

 قانون درباره استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراوردههای ماریجوانا در یک وسیله نقلیه در بزرگراه یا خارج از آن...
بیشتر بخوانید
استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراورده های ماریوانا

جاده های زیر آب رفته

جمع شدن اب زیاد بر سطح جاده ممکن است باعث جاری شدن سیل شود. این امر ممکن است با مرور...
بیشتر بخوانید
جاده های زیر آب رفته

دید راننده

به منظور رانندگی بیخطر باید توانایی بینایی خوبی داشته باشید )به بخش توانایی بینایی در صفحه ۲۰ مراجعه کنید(. اگر...
بیشتر بخوانید
دید راننده

خودرو خود را قابل رویت کنید

نقاط کور راننده در تصویر صفحه ۷۰ نمایش داده شده اند. اگر فقط در اینه های خود نگاه کنید نمیتوانید...
بیشتر بخوانید
خودرو خود را قابل رویت کنید

گزارش پزشکان

 پزشکان و جراحان موظفند بیماران ۱۴ سال به باال یا سالمند را که مبتال به کاهش هوشیاری، آلزایمر یا اختالالت...
بیشتر بخوانید
گزارش پزشکان

رانندگی سبز

رانندگی سبز و یا رانندگی "هوشمند"، مجموعهای از فعالیتها و تکنیکهای است که برای به حداکثر رساندن بهره وری سوخت...
بیشتر بخوانید
رانندگی سبز

بررسی راه بندانها

تغییرات کوچک در عادتهای رانندگی شما میتواند به باز شدن مزمن انسداد ترافیک کمک کند. از رفتارهای زیر در رانندگی...
بیشتر بخوانید
بررسی راه بندانها

لغزیدن با چرخهای قفل شده

 این نوع لیز خوردن معموال به دلیل ترمز شدید در سرعتهای باال و قفل شدن چرخ ایجاد میشود. هر طرف...
بیشتر بخوانید
لغزیدن با چرخهای قفل شده

رانندگی در باران یا برف

وقتی ترافیک سنگین یا آب و هوای بدی وجود دارد باید آهسته تر رانندگی کنید. با این حال، اگر با...
بیشتر بخوانید
رانندگی در باران یا برف

نکات ایمنی در بزرگراه ها

 بر اساس CHP ،در صورت از کار افتادن خودروی شما در بزرگراه: خودرو را با احتیاط به شانه سمت راست...
بیشتر بخوانید
نکات ایمنی در بزرگراه ها

محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه

 اگر شما به رانندگی تحت تاثیر الکل و/یا مواد مخدر یا هر دو محکوم شده باشید و سطح غلظت خون...
بیشتر بخوانید
محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه

خطرات دیگر

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت بنزین استفاده میکنند مونوکسید کربن تولید میکنند. مونوکسیدکربن گازی بدون بو،مرگ اور است که...
بیشتر بخوانید
خطرات دیگر

تخریب/دیوار نویسی – کلیه سنین

قانون کالیفرنیا به دادگاهها اجازه میدهد گواهینامه افرادی که محکوم به خرابکاری از جمله نقاشیهای دیواری شده اند را تا...
بیشتر بخوانید
تخریب/دیوار نویسی – کلیه سنین

مصرف دارو

 به خاطر داشته باشید که کلیه داروها، داروهای تجویزی یا بدون نسخه دارای خطرات احتمالی بوده و میتوانند رانندگی شما...
بیشتر بخوانید
مصرف دارو

تعلیق یا لغو

 در صورتی که تعداد تخلفات ناشی از نادیده گرفتن قوانین شما زیاد باشد، DMV گواهینامه شما را تا 1 سال...
بیشتر بخوانید
تعلیق یا لغو

احساسات

احساسات میتوانند بر نحوه رانندگیتان تأثیر بگذارند. اجازه ندهید احساساتتان بر رانندگی ایمن شما غلبه کند. از قوه تشخیص، عقل...
بیشتر بخوانید
احساسات

سایر قوانین/مقررات راهنمایی و رانندگی

 کارهایی که نباید انجام دهید:هرگاه فردی زیر سن ۱۸ سال در خودرو است سیگار نکشید. انجام اینکار حداکثر ۱۰۰ دالر...
بیشتر بخوانید
سایر قوانین/مقررات راهنمایی و رانندگی

منحرف شدن از مسیر

 اگر چرخهای شما از مسیر منحرف شدند، محکم فرمان را در دست گرفته و به اهستگی پای خود را از...
بیشتر بخوانید
منحرف شدن از مسیر

رانندگی در مه یا دود سنگین

 توصیه میشودکه در هر حالتی از رانندگی در مه یا دود سنگین خودداری کنید. شما باید سفر خود را تا...
بیشتر بخوانید
رانندگی در مه یا دود سنگین

وضعیت جاده چگونه است

 هر چه سرعت شما بیشتر باشد کنترل کمتری روی خودروی خود خواهید داشت. بجای رانندگی در سرعت قانونی تعیین شده،...
بیشتر بخوانید
وضعیت جاده چگونه است

تند باد ها

 بادهای شدید به هنگام رانندگی به ویژه برای وسایل نقلیه بزرگتر، مانند کامیونها، کاروانها و وسایل نقلیه تریلردار خطرات جانی...
بیشتر بخوانید
تند باد ها

رانندگان ۲۱ ساله و بالاتر – برنامه های رانندگی تحت تاثیر

 تکمیل برنامه های رانندگی تحت تاثیر برای همگی محکومان به رانندگی تحت تاثیر الزامی است.به طور کلی اگر بالای ۲۱...
بیشتر بخوانید

مشروبات الکلی/مواد مخدر

 مشروبات الکلی و/یاموادمخدر قدرت تصمیمگیری شما راکاهش میدهد. قدرت تصمیمگیری یا عقل تضعیفشده بر روی واکنش شما نسبت به صداها...
بیشتر بخوانید
مشروبات الکلی/مواد مخدر

رانندگان پرخاشگر

 رانندگی پرخاشگرانه باعث مشکالت جدی در جاده میشود. تمام رانندگان باید در مورد رانندگی پرخاشگرانه و پدیدهای به نام "خشم...
بیشتر بخوانید
رانندگان پرخاشگر

وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وجود تابلوی لوزی شکل روی کامیون به این معناست که بار کامیون بالقوه خطرناکاست (گاز، مواد منفجره، غیره). وسایل نقلیه...
بیشتر بخوانید
وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

تصادف کردن

 اگر تصادف کردید:- باید خودرو را متوقف کنید. ممکن است کسی مصدوم شده و به کمک شما نیاز داشته باشد....
بیشتر بخوانید
تصادف کردن

تنظیم صندلی و اینه ها

 صندلی خود را قبل از بستن کمربند ایمنی تنظیم کنید. صندلی باید به اندازه کافی باال باشد تا بتوانید جاده...
بیشتر بخوانید
تنظیم صندلی و اینه ها

خستگی یا خوابآلودگی

 خستگی یا خواب آلودگی ممکن است بر بینایی شما اثر بگذارد و زمان واکنش را نسبت به خطرات طوالنی کند....
بیشتر بخوانید
خستگی یا خوابآلودگی

فرار از پلیس

 راننده هر وسیله نقلیهای در صورت فرار و یا تالش برای فرار از یک مجری قانون در حال انجام وظیفه،...
بیشتر بخوانید
فرار از پلیس

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی رخ میدهد که چرخها اصطکاک خود با سطح جاده را از دست میدهند. برای حفظ...
بیشتر بخوانید
لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

عالئم و پیامها در مورد وجود کارگران، تجهیزاتی که به آرامی حرکت میکنند و بسته بودن مسیر جلو هشدار میدهند....
بیشتر بخوانید
کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز شدیدی بر وسیله نقلیه وارد میشود و نیروی وارده به ویژه در جادههای...
بیشتر بخوانید
پیچها

محرمانه بودن پرونده

 بیشتر اطالعات موجود در پرونده گواهینامه شما در دسترس عموم قرار دارد. آدرس محل سکونت شما تنها توسط سازمانهای مجاز...
بیشتر بخوانید
محرمانه بودن پرونده

جریمه شدن

 اگر پلیس شما را متوقف و به دلیل نقض قانون ترافیکی جریمه کرد، باید تعهد دهید که دردادگاه تخلفات رانندگی...
بیشتر بخوانید
جریمه شدن

در مسیرهای راه آهن

 اگر خودروی شما در مسیر راه آهن متوقف یا به هر صورت خاموش شده و مسیر را مسدود کرده باشد،...
بیشتر بخوانید
در مسیرهای راه آهن

علل تصادفات

 اصلیترین علل تصادفات این موارد هستند:- فعالیتهای پرت کننده حواس راننده.- سرعت غیرمجاز.- رانندگی در طرف نادرست جاده.- دورزدنهای نادرست.-...
بیشتر بخوانید
علل تصادفات

جاده سر بالایی یا پر پیچ و خم

هرگز مشخص نیست که چه چیزی در ان سمت تپه پر شیب یا پیچ تند قرار دارد. هنگامی که به...
بیشتر بخوانید
جاده  سر بالایی یا پر پیچ و خم

محکومیت های مربوط به آموزشگاه متخلفان رانندگی

 هنگامی که یک راننده غیرتجاری برای یک امتیاز تخلف رانندگی احضار میشود، قاضی ممکن است این فرصت را به راننده...
بیشتر بخوانید
محکومیت های مربوط به آموزشگاه متخلفان رانندگی

امتیاز منفی در پرونده راننده

 محکومیتها و تصادفات رانندگی شما به مدت 36 ماه یا بیشتر - بسته به نوع محکومیت در سابقه رانندگی شما...
بیشتر بخوانید
امتیاز منفی در پرونده راننده

جریمه مضاعف

با توجه به افزایش تلفات و جراحات مرتبط با تصادفات، جادههای خاصی تحت عنوان "تشدید ایمنی-جریمه مضاعف" تعیین شده اند....
بیشتر بخوانید
جریمه مضاعف

مسئولیت مالی

 قانون مسئولیت مالی اجباری کالیفرنیا تمامی رانندگان و صاحبان تمام وسایل نقلیه موتوری را ملزم به حفظ مسئولیت مالی )پوشش...
بیشتر بخوانید
مسئولیت مالی

نکات مربوط به جلوگیری از سرقت خودرو

 در اینجا چند نکته جهت کمک به جلوگیری از به سرقت رفتن وسیله نقلیه ارائه شده است.هرگز:خودرو خود را روشن...
بیشتر بخوانید
نکات مربوط به جلوگیری از سرقت خودرو

تصادفات، بیمه و افراد زیر سن قانونی

اگر زیر ۱۸ سال دارید، والدین یا قیم شما باید درخواست گواهینامه شما را امضا کرده و مسئولیت مالی رانندگی...
بیشتر بخوانید
تصادفات، بیمه و افراد زیر سن قانونی

تابش نور شدید خورشید

 تابش نور شدید خورشید به هنگام رانندگی میتواند بسیار خطرناک باشد. نکات زیر به هنگام رانندگی در نور شدید خورشید...
بیشتر بخوانید
تابش نور شدید خورشید

تصادفات ثبت شده در پرونده شما

 اداره وسائط نقلیه موتوری کالیفرنیا )DMV )اطالعات تمامی برخوردهایی را که به این سازمان ارائه شده است نگه میدارد تا...
بیشتر بخوانید
تصادفات ثبت شده در پرونده شما

خرابی پدال گاز

 اگر پدال گاز گیر کرد به صورت زیر عمل کنید:۱ .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.۲ .ترمز بگیرید.۳ .به...
بیشتر بخوانید
خرابی پدال گاز

مقررات مربوط به بیمه

 قانون میگوید در زمان رانندگی باید از نظر مالی مسئول اعمال خود و همه وسایل نقلیه موتوری خود باشید. اکثر...
بیشتر بخوانید
مقررات مربوط به بیمه

خودروهای خارج از ایالت

 خودروهای ثبت شده در ایاالت یا کشور دیگر باید ظرف 20 روز از سکونت یا پیدا کردنشغل در کالیفرنیا ثبت...
بیشتر بخوانید
خودروهای خارج از ایالت

تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه ها

 توقفهای ترافیکی توسط نیروهای انتظامی در موارد زیر استفاده میشوند:- کند کردن یا توقف عبور و مرور برای برداشتن موارد...
بیشتر بخوانید
تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه ها

رانندگی در تاریکی

 رانندگی در شب سختتر و خطرناکتر از رانندگی در ساعات روز است. مطمئن شوید که میتوانید در فاصلهای که توسط...
بیشتر بخوانید
رانندگی در تاریکی

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای در هنگامیکه یک راننده سرعتی بیشتر و یا کمتر از وسایل نقلیه اطراف خود دارد بیشتر...
بیشتر بخوانید
سرعتهای ترافیک

اجرای مستقیم

هنگام رانندگی در کالیفرنیا شما موافقت میکنید، که نفس، خون و یا تحت شرایطی خاص، ادرار شما در صورت دستگیر...
بیشتر بخوانید
اجرای مستقیم

محدوده های غلظت الکل خون

 هدایت خودرو توسط فردی که غلظت الکل خون وی در سطوح زیر است غیر قانونی است:- غلظت الکل خون ۰۸.۰...
بیشتر بخوانید
محدوده های غلظت الکل خون

شنوایی راننده

 صدای بوق، آژیر یا صدای تایر میتواند هشدار خطر باشد. گاهی اوقات ممکن است صدای خودرویی - به ویژه زمانی...
بیشتر بخوانید
شنوایی راننده

مسابقات سرعت/رانندگی بدون احتیاط

 فردی که به رانندگی بیاحتیاط یا شرکت در مسابقه سرعت که موجب وارد آمدن آسیب بدنیبه افراد شده محکوم شود...
بیشتر بخوانید
مسابقات سرعت/رانندگی بدون احتیاط
رانندگان تمام گروه های سنی رانندگان تمام گروه های سنی
ایمنی تایر ایمنی تایر
قفل فرمان قفل فرمان
آب روی جاده آب روی جاده
لیز خوردن در جاده های لغزنده لیز خوردن در جاده های لغزنده
همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا همشهری عزیز ساکن کالیفرنیا
گزارش تصادف گزارش تصادف
جاده های لغزنده جاده های لغزنده
هنگام توقیف  پلیس هنگام توقیف پلیس
راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید راه را باز کنید و از...
استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا فراورده های ماریوانا استفاده یا داشتن مشروب الکلی یا...
جاده های زیر آب رفته جاده های زیر آب رفته
دید راننده دید راننده
خودرو خود را قابل رویت کنید خودرو خود را قابل رویت کنید
گزارش پزشکان گزارش پزشکان
رانندگی سبز رانندگی سبز
بررسی راه بندانها بررسی راه بندانها
لغزیدن با چرخهای قفل شده لغزیدن با چرخهای قفل شده
رانندگی در باران یا برف رانندگی در باران یا برف
نکات ایمنی در بزرگراه ها نکات ایمنی در بزرگراه ها
محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه محکومیتهای رانندگی تحت تاثیر در دادگاه
خطرات دیگر خطرات دیگر
تخریب/دیوار نویسی – کلیه سنین تخریب/دیوار نویسی – کلیه سنین
مصرف دارو مصرف دارو
تعلیق یا لغو تعلیق یا لغو
احساسات احساسات
سایر قوانین/مقررات راهنمایی و رانندگی سایر قوانین/مقررات راهنمایی و رانندگی
منحرف شدن از مسیر منحرف شدن از مسیر
رانندگی در مه یا دود سنگین رانندگی در مه یا دود سنگین
وضعیت جاده چگونه است وضعیت جاده چگونه است
تند باد ها تند باد ها
رانندگان ۲۱ ساله و بالاتر –...
مشروبات الکلی/مواد مخدر مشروبات الکلی/مواد مخدر
رانندگان پرخاشگر رانندگان پرخاشگر
وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک
تصادف کردن تصادف کردن
تنظیم صندلی و اینه ها تنظیم صندلی و اینه ها
خستگی یا خوابآلودگی خستگی یا خوابآلودگی
فرار از پلیس فرار از پلیس
لغزیدن هنگام سرعت گرفتن لغزیدن هنگام سرعت گرفتن
کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر کارگران جاده و منطقه در دست...
پیچها پیچها
محرمانه بودن پرونده محرمانه بودن پرونده
جریمه شدن جریمه شدن
در مسیرهای راه آهن در مسیرهای راه آهن
علل تصادفات علل تصادفات
جاده  سر بالایی یا پر پیچ و خم جاده سر بالایی یا پر پیچ...
محکومیت های مربوط به آموزشگاه متخلفان رانندگی محکومیت های مربوط به آموزشگاه متخلفان...
امتیاز منفی در پرونده راننده امتیاز منفی در پرونده راننده
جریمه مضاعف جریمه مضاعف
مسئولیت مالی مسئولیت مالی
نکات مربوط به جلوگیری از سرقت خودرو نکات مربوط به جلوگیری از سرقت...
تصادفات، بیمه و افراد زیر سن قانونی تصادفات، بیمه و افراد زیر سن...
تابش نور شدید خورشید تابش نور شدید خورشید
تصادفات ثبت شده در پرونده شما تصادفات ثبت شده در پرونده شما
خرابی پدال گاز خرابی پدال گاز
مقررات مربوط به بیمه مقررات مربوط به بیمه
خودروهای خارج از ایالت خودروهای خارج از ایالت
تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه ها تمیز نگاه داشتن پنچره و اینه...
رانندگی در تاریکی رانندگی در تاریکی
سرعتهای ترافیک سرعتهای ترافیک
اجرای مستقیم اجرای مستقیم
محدوده های غلظت الکل خون محدوده های غلظت الکل خون
شنوایی راننده شنوایی راننده
مسابقات سرعت/رانندگی بدون احتیاط مسابقات سرعت/رانندگی بدون احتیاط

بالای دکمه “بیشتر بخوانید” کلیک کنید