+1 916 237 7151 info@farsidmv.com
سوالات رانندگی کالیفرنیا

جریمه مضاعف

با توجه به افزایش تلفات و...
پیچ

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز...
speeding criminal charge1 e1662010604105

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده...
first rain

جاده های لغزنده

 با دیدن اولین نشانه باران...
تند باد ها

تند باد ها

 بادهای شدید به هنگام رانندگی...
شعای خورشید

تابش نور شدید خورشید

 تابش نور شدید خورشید به هنگام...
برف یا باران

رانندگی در باران یا برف

وقتی ترافیک سنگین یا آب و هوای...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

ایمنی تایر

 یکی از مهمترین مؤلفه های...
رانندگی سبز

رانندگی سبز

رانندگی سبز و یا رانندگی...
دود

خطرات دیگر

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

هنگام توقیف پلیس

حضور مامور را با روشن کردن...
منحرف شدن از جاده

منحرف شدن از مسیر

 اگر چرخهای شما از مسیر منحرف...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی...
gas pedal

خرابی پدال گاز

 اگر پدال گاز گیر کرد به صورت...
engine on off switch1

قفل فرمان

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

علل تصادفات

 اصلیترین علل تصادفات این...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تصادف کردن

 اگر تصادف کردید:- باید خودرو...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

گزارش تصادف

 در صورت تصادف، مراتب را طی ۱۰...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

در مسیرهای راه آهن

 اگر خودروی شما در مسیر راه...
دید

دید راننده

به منظور رانندگی بیخطر باید...
شنوایی راننده

شنوایی راننده

 صدای بوق، آژیر یا صدای تایر...
خواب آلود

خستگی یا خوابآلودگی

 خستگی یا خواب آلودگی ممکن است...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مصرف دارو

 به خاطر داشته باشید که کلیه...
پرخاشگر

احساسات

احساسات میتوانند بر نحوه...
راپور دکتور

گزارش پزشکان

 پزشکان و جراحان موظفند...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

محدوده های غلظت الکل خون

 هدایت خودرو توسط فردی که غلظت...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

اجرای مستقیم

هنگام رانندگی در کالیفرنیا شما...
مسئولیت مالی

مسئولیت مالی

 قانون مسئولیت مالی اجباری...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مقررات مربوط به بیمه

 قانون میگوید در زمان رانندگی...
جریمه

جریمه شدن

 اگر پلیس شما را متوقف و به...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

فرار از پلیس

 راننده هر وسیله نقلیهای در...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تعلیق یا لغو

 در صورتی که تعداد تخلفات ناشی...
محرمانه

محرمانه بودن پرونده

 بیشتر اطالعات موجود در پرونده...
دیوار نویسی

تخریب/دیوار نویسی &;

قانون کالیفرنیا به دادگاهها...
delivery to port link 11 e1662099646854

خودروهای خارج از ایالت

 خودروهای ثبت شده در ایاالت یا...

No post found

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
Share This